Милгамма® 50 mg / 250 микрограма обвити таблеткиОбщи условия за ползване

Уважаеми потребители, настоящият раздел представя информация относно Общите условия за ползване на сайта на Милгамма® 50 mg / 250 микрограма обвити таблетки.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

I. Обхват и обща информация

 1. Настоящите Общи условия за ползване („Общите условия“) уреждат взаимоотношенията, възникващи между „Вьорваг Фарма България “ EООД, дружество собственик на интернет – страницата „www.milgamma.bg“, от една страна и физическите и юридическите лица, потребители на Сайта, от друга. Настоящите Общи условия са задължителни по отношения на всички потребители на Сайта, като потребителите се съгласяват, приемат и се задължават да спазват настоящите Общите условия.
 2. „Вьорваг Фарма България “ EООД е Еднолично дружество с ограничена отговорност вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 205176125, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1612 р-н Красно село, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 1, ет. 8 . Адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 1612 р-н Красно село, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 1, ет. 8; е-mail: office@woerwagpharma.bg.
 3. „ Вьорваг Фарма България “ EООД има правото по всяко време едностранно да променя настоящите Общи условия. При извършване на промени в Общите условия, „ Вьорваг Фарма България “ ще публикува на видно място в Сайта съобщение за изменението на Общите условия, текста на измененията или електронна препратка към обособеното място на Сайта, на което са достъпни изменените Общи условия.

II. Дефиниции

 • “Лични данни” представляват всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.
 • „Парола“ e свободно избрана и въведена от Потребителя уникална комбинация от букви или от букви и цифри и служи за достъп и идентификация на Потребителя при използване на Сайта.
 • „Потребител“ е всяко физическо или юридическо лице, което ползва услугите, информацията, съдържанието на Сайта и/или чрез съответната електронна форма.
 • „Потребителско име“ e свободна избрана и въведена от Потребителя уникална комбинация от букви или от букви и цифри и служи за достъп и идентификация на Потребителя при използването на услугите, предлагани посредством Сайта.
 • „Съгласие за обработване на лични данни“ е всяко свободно изразено, конкретно и информирано волеизявление, с което физическото лице, за което се отнасят личните данни, недвусмислено се съгласява те да бъдат обработвани при условията и по начина посочени в настоящите Общи условия.

III. Права и задължения на потребителя

 • Потребителят се задължава да спазва условията и изискванията предвидени в настоящите Общи условия.
 • Потребителят има право по всяко едно време да актуализира първоначално предоставената информация при извършване на регистрацията си в Сайта. Потребителят е длъжен винаги да посочва актуална, вярна, пълна и точна информация.

IV. Лични данни. Защита на лични данни

 • При извършване на регистрацията си в Сайта, Потребителят доброволно предоставя данни и информация, които могат да бъдат третирани като лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни.
 • С оглед гарантиране правата на Потребителя в процеса на обработване на личните му данни, Вьорваг Фарма България ЕООД заявява и гарантира, че предоставените от Потребителя лични данни нямат да бъдат допълнително използвани, разкривани и/или предавани на трети лица или обработвани по друг несъвместим начин, освен за целите на настоящите Общи условия.
 • Със завършване на регистрацията си, Потребителят доброволно дава своето изрично и недвусмислено съгласие предоставените от него лични данни и/или допълнителна информация да бъдат обработвани от Вьорваг Фарма България ЕООД, служители и/или лица, които работят под неговото ръководство и/или указания, както и от партньорите и/или други юридически и физически лица, с които Вьорваг Фарма България ЕООД си сътрудничи за целите на директния маркетинг и реклама.
 • С приемането на настоящите Общи условия Потребителят дава изричното си и недвусмислено съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат обработвани от Вьорваг Фарма България ЕООД за целите на директния маркетинг, като например, но не само, запознаване на Потребителя с новости около продукта Милгамма® 50 mg / 250 микрограма обвити таблетки; промоционални оферти и предложения; изпращане на анкети, въпросници, кратки текстови съобщения (SMS) и други способи за предлагане на информация
 • Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и правото да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети  лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като да възрази срещу такова разкриване или използване. Потребителят следва да изпрати на посочените по-горе в настоящите Общи условия адрес за контакт или електронен адрес за контакт на Вьорваг Фарма България ЕООД писмено съобщение, с което изразява своето несъгласие личните му данни да бъдат използвани за целите на директния маркетинг.
 • Потребителят има право на информация и достъп до обработваните от Вьорваг Фарма България ЕООД негови лични данни при условията и реда предвидени в Закона за защита на личните данни. При упражняване на правото си на достъп Потребителят има право по всяко време да поиска потвърждение за това, дали отнасящи се до него данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват (в случай, че е налице разкриване; да получи съобщение до него в разбираема форма, съдържащо личните му данни, както и информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до него.

V. Права на интелектуалната собственост, авторските права и други защитени права

 • Вьорваг Фарма България ЕООД в качеството си на собственик на Сайта дава правото на Потребителя да зарежда и разглежда всички материали, изображения, текстови съобщения, графики, банери и/или други информационни ресурси, които са публикувани на Сайта и до които Потребителят има достъп, само за лична употреба с нетърговска цел, при условие, че Потребителят спазва и се съобразява с всички права на интелектуална собственост, авторски права, търговска марки или друго защитено право. Не се разрешава материалите и/или информационните ресурси да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или предоставяни за каквато и да било обществена или търговска цел. Съдържанието на Сайта е под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба ще се счита за нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

VI. Отговорност

 • Потребителят отговоря изцяло за вредите, които е причинил пряко или косвено на www.milgamma.bg, свързани с неоторизиран и/или неправомерен достъп и/или непозволено или злоумишлено използване на съдържанието на Сайта и предлаганите чрез него услуги.

VII. Изменение на общите условия

 • Вьорваг Фарма България ЕООД има право по всяко време едностранно да променя настоящите Общи условия, без да е необходимо изричното предварително съгласие на Потребителите. Вьорваг Фарма България ЕООД поема задължението да уведоми Потребителите в разумен срок преди влизане в сила на измененията в настоящите Общи условия. За целта Вьорваг Фарма България  ЕООД може по свой избор да извърши едно или няколко от следните действия: да изпрати съобщение до предоставения от Потребителя електронен адрес за контакт; да постави съобщение в Сайта и/или в Потребителския профил на Потребителя; да постави съобщение на електронния адрес www.milgamma.bg или по друг избран начин.

DMCA.com Protection Status